mobil: +421 903 928 195 SK EN

Kovac Services s.r.o.

Clinical trials training & education

GCP zásady správnej klinickej praxe

Posted · Add Comment

1Právo, bezpečnosť a blaho XXX sú najdôležitejšími hľadiskam a mali by prevažovať nad záujmami vedy a spoločnosti.

  • Správne!

2Výroba, manipulácia a skladovanie skúšaných produktov by mali byť v súlade XXX. Použitie skúšaných produktov musí byť v súlade so schváleným protokolom.

  • Správne!

3XXX by mala byť kvalifikovaná svojím vzdelaním, tréningom, praxou a skúsenosťami na vykonávanie príslušných úkonov.

  • Správne

4Predtým, ako sa spustí klinické skúšanie, je potrebné zvážiť predvídateľné riziká a nevýhody v porovnaní s očakávaným prínosom XXX. Skúšanie sa môže začať a byť vykonané iba vtedy, ak predpokladaný prospech prevyšuje riziká.

  • Správne!

5Všetky informácie o klinickom skúšaní by mali byť zaznamenané, spracované a uchovávané tak, aby XXX.

  • Správne
Späť